Beveilig uw contacten, foto's en andere bestanden

Met BASE cloud bewaart u al uw foto’s, video’s, contacten en andere bestanden op in een veilige opslagruimte.

Smartphone stuk

Smartphone stuk, herinneringen weg?
Op BASE cloud gaat niets verloren.

Album op smartphone

Wilt u een enorm album delen?
Klik op "delen" en het is verstuurd!

Geheugen op smartphone

Meer geheugen op uw smartphone nodig?
Bewaar alles op BASE cloud en maak ruimte vrij.

Tarieven

1 GB

GRATIS

om uw contacten en een paar foto's op te slaan

of sms BASEcloud1 naar 1908

Tarieven

32 GB

1,25 €/per maand

om uw contacten en tot 13.000 foto’s op te slaan
en meer

of sms BASEcloud32 naar 1908

Tarieven

ONBEPERKT

7,50 €/per maand

om uw digitale leven op te slaan

of sms BASEcloudUNL naar 1908

Waarom BASE cloud?

 • Maak plaats vrij en vergroot de geheugencapaciteit van uw smartphone.
 • Synchroniseer moeiteloos uw gegevens met elk nieuw toestel waarop BASE cloud is geïnstalleerd.
 • Deel alles gemakkelijk met uw vrienden of familie.
 • Krijg toegang tot uw bestanden met een mobiele app, tablet of op elke computer via https://cloud.base.be.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Installeer de app op uw apparaten

Op uw smartphone of tablet

BASE cloud voor iOS
BASE cloud voor Android
BASE cloud voor Windows Phone

De contacten kunnen niet opgeslagen worden op Windows Phone.

Op uw computer of Mac

BASE cloud voor Windows
BASE cloud voor Mac

Verbinding, tips en tricks

Open de app en voer uw BASE gsm-nummer en wachtwoord in.

Tip

Stel eerst de bestaande inhoud van uw smartphone veilig. Sla die manueel op.

Installeert u de BASE cloud-applicatie? Dan worden al uw nieuwe gegevens er automatisch bewaard, als u daarvoor kiest. Wilt u ook de bestaande inhoud van uw smartphone toevoegen aan de BASE cloud? Dan doet u dat manueel.

 • Wacht het best op een wifiverbinding. Want die eerste opslagbewerking gebruikt vaak veel dataverkeer.
 • Druk op de ‘+’-knop en kies welke types van gegevens u wilt opslaan in de cloud.
 • Wilt u sommige gegevens binnen een categorie toch niet opslaan? Duid die dan manueel aan. Wilt u gewoon alle documenten selecteren? Klik dan op het icoon met de vier vierkantjes onderaan rechts.
 • Klik op ‘bewaren’. De BASE cloud begint nu uw gegevens op te slaan.

VEILIG

 • Datacenter in de EU
 • Versleutelde data
 • Geen reclame


   

OVERAL

GEMAKKELIJK

 • Al uw gegevens worden op de achtergrond bijgewerkt.
 • U hebt geen kredietkaart nodig
 • U krijgt ondersteuning in uw eigen taal door de BASE-klantendienst en de BASE shops

Bijzondere voorwaarden van toepassing op BASE cloud

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze bijzondere voorwaarden zijn samen met de algemene voorwaarden van Telenet Group van toepassing op BASE cloud. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en deze bijzondere voorwaarden, hebben de bepalingen van deze bijzondere voorwaarden voorrang.

1.2. BASE cloud valt onder de definitie van “Diensten” zoals voorzien in de algemene voorwaarden.

1.3. BASE cloud laat de Klant toe om:

 • Toegang te krijgen tot een opslagruimte waarvan de grootte afhangt van het abonnementstype.
 • Digitale content te downloaden,  bewaren, consulteren en organiseren.
 • Deze content te delen met één of meerdere personen naar keuze.

Naar gelang de updates van BASE cloud kunnen er bepaalde functionaliteiten worden toegevoegd, gewijzigd of geschrapt.

1.4. BASE cloud wordt gehost op de servers van Amazon. Voor meer informatie over de gebruikte beveiliging en encryptie, gelieve volgende websites te raadplegen:

https://aws.amazon.com/agreement/
https://aws.amazon.com/service-terms/
https://aws.amazon.com/compliance/

Artikel 2. Toegang tot BASE cloud

2.1. De Klant die toegang wenst te hebben tot BASE cloud moet zijn abonnementsaanvraag indienen in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

2.2. Enkel de Klant die een abonnement met betrekking tot Mobiele diensten met Telenet Group heeft afgesloten, kan toegang krijgen tot BASE cloud.

2.3. De Klant erkent dat de activering en het gebruik van BASE cloud slechts kan gebeuren mits de door de Klant gebruikte apparatuur over de vereiste technische specificaties beschikt, welke mogelijk tijdens de duur van de Overeenkomst dienen te worden bijgewerkt.

2.4. De activering van BASE cloud dient te gebeuren door de Klant. Per Klant kan slechts één BASE cloud worden geactiveerd. De Klant erkent dat er een beperkte tijdspanne kan verlopen tussen de aanvraag tot activatie en de effectieve activering van BASE cloud.

2.5. De activering en toegang tot BASE cloud vergt het gebruik van identificatiegegevens en een paswoord. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn identificatiegegevens en paswoord en de mededeling ervan aan derden. Elk gebruik dat van BASE cloud wordt gemaakt na invoering van de identificatiegegevens of het paswoord van de Klant, wordt geacht te zijn uitgevoerd door de Klant zelf of met zijn toestemming. In geval van verlies of diefstal van de identificatiegegevens of het paswoord van de Klant, dient de Klant onmiddellijk over te gaan tot de vernietiging ervan en dient hij nieuwe identificatiegegevens en een paswoord aan te maken.

Artikel 3. Gebruik van BASE cloud

3.1. BASE cloud is exclusief voorbehouden voor een normaal privé gebruik als goede huisvader.

De Klant verbindt er zich toe om deze bijzondere voorwaarden alsook de geldende wetten en regelgeving van toepassing op BASE cloud te respecteren. BASE cloud mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Telenet Group kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld, noch burgerlijk, noch strafrechterlijk, ingevolge het niet naleven door de Klant van de bepalingen in deze bijzondere voorwaarden.

De Klant verbindt er zich toe om BASE cloud niet te gebruiken om:

 • aanstootgevende, obscene of erotische of pornografische content te downloaden, te verspreiden, te delen of te bewaren.
 • content te downloaden, te verspreiden, te delen of te bewaren die aanzet tot geweld, godsdiensthaat, racisme of etnische haat.
 • personen of groepen van personen te kwetsen , te misbruiken, te bedreigen, te verwonden of op een andere wijze te schaden
 • indiscrete content of content die de afbeelding of privacy van een derde partij niet respecteert te downloaden, te verspreiden, te delen of op te slaan.
 • content die kan worden omschreven als offensief, smadelijk, lasterlijk of die zou kunnen aanzetten tot discriminatie (ongeacht het soort discriminatie van leeftijd, geslacht, handicap, afkomst, religieuze of politieke overtuigingen) te downloaden, te verspreiden, te delen of op te slaan.
 • een illegale of immorele positie in te nemen op een discussieforum of op sociale netwerken.
 • frauduleuze, misleidende, illegale of illegaal verkregen content te downloaden, te verspreiden, te delen of op te slaan.
 • illegale activiteiten of het aanzetten tot een strafbaar feit, misdaad of een daad van terrorisme te plannen, uit te voeren of eraan deel te nemen.
 • alle content beschermd door intellectuele eigendomsrechten op onrechtmatige wijze te downloaden, te verspreiden, te delen of op te slaan.
 • vertrouwelijke bedrijfsgeheimen of informatie in strijd met een arbeidsovereenkomst of een geheimhoudingsovereenkomst of ander contract met een geheimhoudingsbeding te downloaden, te verspreiden, te delen en op te slaan.
 • materiaal dat enige commerciële boodschap bevat, of toegang tot betalende inhoud te delen of te verspreiden
 • de BASE cloud diensten te reproduceren, te verkopen, door te verkopen, te verhuren of op een andere wijze te distribueren aan derden.
 • berichten of ongevraagd promotiemateriaal, junk mail, kettingbrieven, spam of junkmails te delen of te verspreiden.
 • de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk (inclusief van Telenet Group) te testen of te analyseren.
 • de goede werking van BASE cloud te verstoren, de stabiliteit van de dienst of het bedoelde gebruik ervan door andere gebruikers (bijvoorbeeld door het verzenden van onverantwoorde grote hoeveelheden data) in gevaar te brengen.
 • de beveiliging of authenticatie maatregelen voor hacking doeleinden te schenden of te omzeilen.
 • virussen, spyware, malware of een ander programma dat is ontworpen om te schaden in te voeren of te verspreiden.
 • ontvangers te misleiden met betrekking tot de oorsprong van inhoud die via BASE cloud wordt verspreid of om te doen alsof de gebruiker een persoon of een rechtspersoon is die hij/zij niet is.

3.2. De toegang tot BASE cloud is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar.

3.3. De toegang tot BASE cloud is permanent beschikbaar zonder enige tijdslimiet, dit onder voorbehoud van onderbrekingen die voortkomen uit een oorzaak vreemd aan Telenet Group, ongeacht of ze inherent zijn aan de technische betrouwbaarheid van de gebruikte apparatuur of technologie, of te wijten aan eender welk voorval vreemd aan Telenet Group die Telenet Group in de onmogelijkheid stelt toegang tot BASE cloud te verschaffen. Behalve ingeval van een aan Telenet Group toerekenbare fout, kan Telenet Group geen enkele garantie bieden betreffende de toegangstijden tot het internet, de vertragingen in de overbrenging van gegevens of de kwaliteit ervan en eventuele toegangsbeperkingen tot netwerken en servers verbonden met het internet.

3.4. De software noodzakelijk voor het gebruik van BASE cloud kan enkel worden geïnstalleerd op de daartoe geëigende apparaten. De Klant kan de software enkel installeren na aanvaarding van de algemene voorwaarden en licentieovereenkomst(en) die daarop van toepassing zijn.

3.5. Telenet Group verleent de Klant een niet – exclusief, persoonlijk en privaat gebruiksrecht op de software met als enige doel de levering van BASE cloud mogelijk te maken. Het is de Klant niet toegestaan om over te gaan tot het wijzigen, kopiëren of publiek maken van de software. Er wordt de Klant geen enkele garantie gegeven dat de software geen defecten of onregelmatigheden bevat. Eventuele defecten of onregelmatigheden geven de Klant geen recht op schadevergoeding.

3.6. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de gegevens die met toepassing van BASE cloud  worden opgeslagen. De Klant waarborgt dat deze gegevens de intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van derden niet schenden. De Klant verbindt zich er toe geen enkele informatie van onrechtmatige of ongeoorloofde aard te laten voorkomen op de opslagruimte en servers die hem ter beschikking wordt gesteld. Telenet Group behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde overheid elke opslagruimte van de Klant waarvan de inhoud in strijd zou zijn met de bepalingen van dit artikel, geheel of gedeeltelijk, openbaar te maken, te verwijderen, te wijzigen of te verplaatsen zonder dat de Klant ter zake enige aanspraak op een schadevergoeding kan laten gelden.

3.7. De gegevens opgeslagen door de Klant op de servers van Telenet Group of haar partners zullen worden vernietigd na beëindiging van de overeenkomst aangaande de levering van Clouddiensten tussen Telenet Group en de Klant.

3.8. Telenet Group biedt de Klant, via de dienst BASE cloud, de mogelijkheid om gegevens op de servers van Telenet Group of haar partners te plaatsen en deze gegevens te synchroniseren met computers of mobiele toestellen waarop de Klant de nodige software heeft geïnstalleerd. De Klant kan bovendien deze gegevens online ophalen via de website. De Klant erkent dat wanneer de inhoud van gesynchroniseerde mappen wordt verwijderd, deze inhoud ook wordt verwijderd op de servers van Telenet Group of haar partners alsmede op de andere gesynchroniseerde apparaten van de Klant.

3.9. De Klant kan de bestanden versleutelen. De Klant erkent dat Telenet Group op geen enkele wijze verantwoordelijk is en in bepaalde gevallen zelfs in de onmogelijkheid verkeert om te helpen bij de decrypteren van bestanden. 

3.10. De maximale opslagcapaciteit stemt overeen met de waarden opgenomen in de technische specificaties die onder meer beschikbaar zijn op de website van het betrokken product. Indien de Klant de maximale opslagcapaciteit overstijgt, behoudt Telenet Group zich het recht voor om na voorafgaandelijke kennisgeving aan de Klant ofwel een bijkomende vergoeding aan te rekenen ofwel gegevens van de Klant te verwijderen.

3.11. Aanvullend op de beperkingen die verband houden met de opslapcapaciteit, afhankelijk van de geselecteerde BASE cloud, gelden enkele andere beperkingen:

• BASE cloud kan geen bestanden groter dan 2GB opladen.

• Het aantal contacten dat kan worden opgeslagen is beperkt tot 15.000.

• De Dropbox integratie is beperkt tot 20.000 items.

• De functie voor het delen, laat niet toe om meer dan 250 bestanden / mappen te delen.

3.12. Omwille van operationele- of veiligheidsredenen, behoudt Telenet Group zich het recht voor om toegang te hebben tot BASE cloud.

3.13. De Klant aanvaardt dat bij het overschrijden van de voorziene volumes de toegang tot bepaalde diensten van BASE cloud geheel of gedeeltelijk kan worden geblokkeerd.

3.14. De dienst BASE cloud stelt gebruikers in staat toegang te krijgen tot websites van zakelijke partners of kan tevens andere functies aanbieden, zoals, bijvoorbeeld, sociale netwerken. Het gebruik ervan wordt overgelaten aan de Klant en gebeurt op voorwaarde van aanvaarding door de Klant van de bepalingen en voorwaarden van dergelijke websites. Telenet Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een schending door de Klant van de voorwaarden van deze partnerbedrijven. De Klant is zich ervan bewust dat deze sites buiten de controle en de verantwoordelijkheid van Telenet Group vallen. De toegang tot websites van zakelijke partners of van andere functies kan veranderen in de tijd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. Aangezien gebruik wordt gemaakt van internet, kan het gebruik van BASE cloud risico’s inhouden op binnendringen door derden of op virussen voor het informaticasysteem en de apparatuur van de Klant. De Klant moet zijn eigen apparatuur en gegevens op gepaste wijze beschermen, in het bijzonder tegen virussen en indringers, en draagt daarvoor de volle verantwoordelijkheid.

4.2. De scanning- en filteractiviteiten welke Telenet Group desgevallend uitvoert of aanbiedt, gebeuren op basis van redelijke inspanningen en Telenet Group kan hun doeltreffendheid niet garanderen. Telenet Group is niet aansprakelijk indien, niettegenstaande de geleverde inspanningen, er toch ongewenste elektronische post zou toekomen of vertrekken, virussen zouden binnendringen of indringers zich toegang zouden verschaffen tot de apparatuur of de gegevens van de Klant.

4.3. Telenet Group kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade voortvloeiende uit:

 • het verlies van door de Klant opgeslagen gegevens, inclusief het verlies of de schade
 • aan (geïnstalleerde) software,
 • het bekend geraken van (vertrouwelijke) gegevens opgeslagen door de Klant,
 • de toegang tot de door de Klant opgeslagen gegevens door derden of de aantasting
 • van deze gegevens door virussen.

4.4. De Klant verbindt er zich toe Telenet Group integraal te vrijwaren tegen klachten of vorderingen van derden die voortvloeien uit een onrechtmatig gebruik door de Klant van BASE cloud  (bijv. schending van de intellectuele eigendomsrechten).

Artikel 5. Einde van de Clouddiensten

5.1. De Klant kan BASE cloud schriftelijk, via zijn klantenzone of via de BASE App, op elk moment en zelfs onmiddellijk beëindigen.

5.2. Telenet Group kan de BASE cloud dienst beëindigen mits het respecteren van een voorafgaandelijke opzeggingstermijn van 1 maand.

5.3. De Klant erkent dat een wijziging of een overdracht van het door hem gekozen tariefplan mogelijk de onmiddellijke beëindiging van BASE cloud tot gevolg heeft.

5.4. Bij beëindiging van de BASE cloud  heeft de Klant geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde abonnementsgelden.

5.5. Het einde van de overeenkomst brengt de automatische uitwissing met zich mee van alle gegevens die met toepassing van BASE cloud  werden opgeslagen. De Klant moet dus, regelmatig en op een aparte server, alle gegevens bewaren waarvan hij het opslaan aan Telenet Group heeft toevertrouwd.